Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 26 października 2006 r.
II SA/Ke 154/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sędziowie WSA: Renata Detka (spr.), Asesor Sylwester Miziołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 26 października 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. J. i G. S. Spółka jawna w C. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia

I.

umorzyć postępowanie sądowe,

II.

zasądzić od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na rzecz A. J. i G.S. Spółka jawna w C. kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją nr (...) z dnia (...)Wojewódzki Lekarz Weterynarii umorzył postępowanie odwoławcze wywołane wniesieniem przez A. J. i G. S. spółka jawna w C. odwołania od decyzji nr (...)Lekarza Weterynarii, nakazującej tej spółce wstrzymanie uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa w prowadzonym przez nią zakładzie.

Po wniesieniu przez A. J. i G. S. spółka jawna w C. skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach od powyższej decyzji organu II instancji, Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją Nr (...) z dnia (...), wydaną w oparciu o przepis art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), uchylił własną decyzję z dnia (...) umarzającą postępowanie odwoławcze.

W tym stanie rzeczy, zaskarżona skargą decyzja nr (..) wycofana została z obrotu prawnego, a postępowanie sądowe mające na celu kontrolę jej zgodności z prawem stało się bezprzedmiotowe, co powoduje konieczność umorzenia tego postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Rozstrzygnięcie zawarte w pkt 1I postanowienia oparto o przepis art. 201 § 1 p.p.s.a. Na koszty postępowania składają się: wpis 200 zł oraz wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego - 240 zł ustalone na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1c w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Odnosząc się do zarzutu pełnomocnika skarżącej spółki złożonego na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dnia 26 października 2006 r., iż decyzja z (...) nie uwzględnia skargi w całości (co jest warunkiem wydania decyzji w ramach autokontroli przewidzianej w art. 54 § 3 ustawy p.p.s.a) podnieść należy, iż nie może on być przedmiotem oceny Sądu w niniejszym postępowaniu. Kontrolą sądowoadministracyjną objęta została - zgodnie ze złożona skargą - sprawa dotycząca umorzenia postępowania odwoławczego. Ostateczna decyzja nr (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest w tej sytuacji jedynie źródłem ustalenia, iż rozstrzygnięcie nią objęte, a wcześniej zaskarżone skargą (tj. decyzja nr (...)Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii), wycofane zostało z obrotu prawnego powodując tym samym bezprzedmiotowość postępowania sądowego wywołanego tą właśnie skargą.

Ewentualna ocena zgodności z prawem decyzji z dnia (...) i prawidłowość zastosowania przez organ II instancji przepisu art. 54 § 3 ustawy o p.p.s.a., może być natomiast przedmiotem kontroli sądowej w odrębnej sprawie, o ile złożona zostanie na tę decyzję skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.