Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757805

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
II SA/Ke 148/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Skarżony organ Inspektor Nadzoru Budowlanego Treść wyniku Odmówiono sporządzenia uzasadnienia Powołane przepisy Dz. U. z 2012 r. poz. 270 art. 141

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym wniosku R. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie z jego skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), znak: (...) w przedmiocie nakazu przedłożenia oceny technicznej robót budowlanych postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie W dniu 27 kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wpłynął wniosek R. K. o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 148/15

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 3. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Z powyższej regulacji zatem wynika, że warunkiem sporządzenia uzasadnienia wyroku jest jego ogłoszenie lub podpisanie sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Tymczasem w niniejszej sprawie nie został jeszcze wydany wyrok i dlatego też na podstawie art. 141 § 3 ww. ustawy należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.