Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
II SA/Ke 120/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. i A. D. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami z dnia 7 marca 2008 r. doręczonymi w dniu 12 marca 2008 r. T. T. i A. D. zostały wezwane do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł oraz do złożenia solidarnie jej 2 odpisów w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej uppsa sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W zakreślonym terminie skarżące uiściły wpis sądowy, natomiast nie uzupełniły braków formalnych skargi poprzez złożenie jej odpisów. Wprawdzie w aktach administracyjnych znajduje się 1 odpis skargi, niemniej jednak wciąż brakuje egzemplarza dla drugiego uczestnika.

W tym miejscu podkreślić należy, że w myśl art. 47 § 1 uppsa do pisma strony należy dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich stronom. Ponieważ w niniejszej sprawie uczestnikami postępowania na prawach strony stosownie do przepisu art. 33 uppsa są J. K. i A. K., osobom tym należy doręczyć odpisy skargi. Brak odpowiedniej ilości odpisów powoduje, że sprawie nie można nadać biegu.

Powyższy brak skutkuje odrzuceniem skargi, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 uppsa.