Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 października 2008 r.
II SA/Ke 1123/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Długońska (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Dnia 31 października 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 31 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę budynku gospodarczego postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz radcy prawnego T. G. kwotę 219,60 zł (dwieście dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy), w tym kwotę 39,60 zł (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 września 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę J. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia (...). Odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 10 listopada 2006 r.

Dnia 4 grudnia 2006 r. J. S. złożyła wypełniony formularz PPF, w którym wniosła zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w tej sprawie.

Postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanowiono dla J. S. radcę prawnego.

Na tej podstawie Okręgowa Izba Radców Prawnych wyznaczyła w dniu 28 lutego 2007 r. pełnomocnikiem J. S. radcę prawnego T. G. Skarżąca udzieliła jej pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przed sądem administracyjnym

W dniu 20 marca 2007 r. radca prawny T. G. wniosła w imieniu J. S. skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W skardze zawarła wniosek o zasądzenie na rzecz pełnomocnika skarżącej kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Wyrokiem z dnia 12 września 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną J. S. Sąd II instancji nie orzekł o wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu.

W dniu 27 października 2008 r. radca prawny T. G. złożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Według § 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1)

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-4 tego rozporządzenia oraz

2)

niezbędne, udokumentowane wydatki radcy prawnego.

Stosownie do treści § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b w zw. z pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia, stawka minimalna za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w postępowaniu w drugiej instancji przed sądami administracyjnymi, jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji, wynosi 180 zł. Należną opłatę za te czynności Sąd podwyższa przy tym o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie ustalono wynagrodzenie radcy prawnego w kwocie 219,60 zł, w tym VAT 39,60 zł.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b w zw. z pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia postanowiono jak w sentencji.