Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 27 września 2006 r.
II SA/Ke 1113/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji w Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) numer (...) przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 sierpnia 2006 r., doręczonym w dniu 31 sierpnia 2006 r., B. W. zobowiązany został do uiszczenia w terminie siedmiu dni wpisu sądowego od skargi, w kwocie 200 zł, pod rygorem jej odrzucenia.

Złożony wcześniej przez skarżącego wniosek o przyznanie prawa pomocy został oddalony prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach z dnia 21 marca 2006 r. Ponieważ w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 7 września 2006 r., wpis nie został uiszczony należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.