Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 stycznia 2006 r.
II SA/Ke 1098/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) Znak: (...) przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 21 listopada 2005 r. skarżąca została zobowiązana do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie wysłane do Z. S. powróciło z adnotacją poczty " zwrot nie podjęto w terminie". Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w takiej sytuacji doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki pismo sądowe było złożone w placówce pocztowej - w tym wypadku z dniem 12 stycznia 2006 r. Skoro skarżąca wpisu nie uiściła, skarga podlegała odrzuceniu, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie aert.220 § 3 u.p.p.s.a.