Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2067735

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 9 lutego 2015 r.
II SA/Ke 108/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. i K. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zarządzić połączenie spraw o sygnaturach akt II SA/Ke 108/15 i II SA/Ke 109/15 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygnaturą II SA/Ke 108/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.