Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 12 października 2006 r.
II SA/Ke 1053/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta.

Sędziowie WSA: Renata Detka, Asesor Sylwester Miziołek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 października 2006 r. sprawy ze skargi T. B. na postanowienie Wojewody z dnia (...) znak (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) Wojewoda, po rozpatrzeniu zażalenia T. B. utrzymał w mocy postanowienie Wójta Gminy z dnia (...), którym podjęto postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania T. B. z pobytu stałego w lokalu przy ul. N. w D.

W uzasadnieniu postanowienia organ odwoławczy stwierdził, że z wniosku M. T. Urząd Gminy prowadzi postępowanie administracyjne w przedmiocie wymeldowania T. B. z pobytu stałego w lokalu przy ul. N. w D. Postępowanie to zostało w dniu 6 stycznia 2003 r. zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny.

W dniu 15 września 2003 r. Sąd Rejonowy w S. wydał wyroku nakazujący T. B. opróżnienie lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego położonego w D. przy ul. Nadwiślańskiej 55. W dniu 5 grudnia 2003 r. Sąd Okręgowy w K. oddalił apelację T. B. od tego wyroku. Orzeczenie to zdaniem organu rozstrzygało kwestię ustalenia stron postępowania administracyjnego, a tym samym ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.

W myśl art. 97 § 2 k.p.a. wobec ustąpienia przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej prawidłowo podjął postępowanie z urzędu w ocenie organu odwoławczego.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniósł T. B., podnosząc, że Sąd Rejonowy w S. uwarunkował ewentualną jego eksmisję od otrzymania przez niego mieszkania socjalnego z zasobów Urzędu Gminy. Zdaniem skarżącego postępowanie administracyjne winno być zawieszone do czasu przyznania mu mieszkania.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał argumenty zawarte w uzasadnieniu postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) zadaniem sądu administracyjnego jest sprawowanie kontroli zaskarżonych aktów i czynności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, obowiązującym w dniu ich wydania, nie zaś ocena ich pod względem słuszności i celowości.

Nie podlega natomiast ocenie Sądu i kontroli to, czy także w kryteriach słuszności, celowości, bądź zasad współżycia społecznego rozstrzygnięcie organu jest trafne.

Bezspornym w sprawie jest, że ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania. Zarówno z przedłożonego prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w S., jak też z zawiadomienia Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w S. wynika, iż M. T. jest właścicielką przedmiotowego lokalu położonego w D. przy ul. N., a tym samym jest stroną niniejszego postępowania, a co za tym idzie zostało rozstrzygnięte zagadnienie wstępne będące podstawą zawieszenia postępowania.

I zgodnie z treścią art. 97 § 2 k.p.a. wobec ustąpienia przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej prawidłowo podjął postępowanie z urzędu w przedmiocie wymeldowania T. B. z pobytu stałego w lokalu przy ul. N. w D.

Okoliczności podnoszone przez skarżącego w skardze mogą być ewentualnie wzięte pod uwagę w podjętym postępowaniu.

Z tych względów w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżone postanowienie zostało wydane zgodnie z prawem, wobec czego skarga nie jest zasadna i na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlegała oddaleniu, o czym orzekł Sąd w sentencji wyroku.-