Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 27 grudnia 2005 r.
II SA/Ke 1036/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Sylwester Miziołek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, w składzie następującym: Asesor WSA Sylwester Miziołek po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia(...) Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: odrzucić skargę E. K.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 18 października 2005 r., doręczonym przy piśmie z dnia 24 października 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącego, do uzupełnienia w terminie siedmiu dni - pod rygorem odrzucenia skargi-braków skargi poprze uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł.

Skarżący otrzymał ww..pismo Sądu w dniu 28 października 2005 r., zatem wyznaczony 7 dniowy termin minął 4 listopada 2005 r.. W wyznaczonym terminie skarżący E.K. nie uiścił wpisu sądowego.

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w oparciu o art. 220 § 3 ww. ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia