Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 lutego 2006 r.
II SA/Ke 1030/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.B. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę M.B.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na doręczone przy piśmie z dnia 26 października 2005 r. wezwanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 zł M.B. złożyła wniosek o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 20 grudnia 2005 r. oddalono wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Od postanowienia nie wniesiono sprzeciwu i stało się ono prawomocne.

Pismem z dnia 25 stycznia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ponownie wezwał M.B. do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżąca otrzymała wyżej wymienione pismo Sądu w dniu 30 stycznia 2006 r., zatem wyznaczony 7-dniowy termin minął w dniu 6 lutego 2006 r. W wyznaczonym terminie na konto Sądu nie wpłynęła kwota 500 zł tytułem należnego wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.