Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2005 r.
II SA/Ke 1025/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Beata Ziomek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.) Po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia - skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

J.K. w dniu 8 września 2005 r. wniósł za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargę na decyzję tego organu z (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanału sanitarnego w K.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach pismem z dnia 29 listopada 2005 r. (doręczonym w dniu 1 grudnia 2005 r.) wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnił wskazanego braku formalnego skargi.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z podniesionych wyżej względów, należało na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a orzec jak w sentencji.