Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507292

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2018 r.
II SA/Go 963/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry postanawia zwrócić stronie skarżącej - M.J. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, na jego koszt, kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu nadpłaconego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

M.J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry.

Wraz ze skargą skarżący uiścił wpis sądowy w wysokości 1440 zł (k. 143 akt sprawy).

Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. (II SA/Go 963/15) oddalił ww. skargę.

Pismem z dnia (...) października 2016 r. skarżący wniósł skargę kasacyjną od ww. wyroku, uiszczając - w dniu 23 września 2016 r. i 27 września 2016 r. - dwukrotnie wpis sądowy od skargi kasacyjnej wskazując w tytule wpłaty sygnaturę niniejszej sprawy (k. 244 i 245 akt sprawy).

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2018 r. (II GSK 5310/16) Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie z uwagi na cofnięcie skargi kasacyjnej przez stronę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. Wobec tego, iż wpis od skargi w niniejszej sprawie wynosił 1440 zł, to zgodnie § 3 ww. rozporządzenia należny wpis od skargi kasacyjnej wynosił 720 zł. Tymczasem skarżący kasacyjnie uiścił tą opłatę dwukrotnie po 720 zł (k. 244 i 245 akt sprawy).

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - zwanej dalej jako p.p.s.a., opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Zwrot nienależnych (nadpłaconych) kosztów następuje z urzędu. Sąd jest zobligowany do wydania stosownego postanowienia w tym przedmiocie.

Zgodnie więc z treścią art. 225 p.p.s.a. należało zwrócić stronie skarżącej nadpłaconą kwotę 360 zł uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.