II SA/Go 911/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - OpenLEX

II SA/Go 911/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749455

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 czerwca 2015 r. II SA/Go 911/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Pauter.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.P., T.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu na skutek skargi kasacyjnej R.G. postanawia: zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. uczestnikowi postępowania R.G. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Go 911/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu sprawy ze skargi G.P. i T.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...).

Od powyższego wyroku R.G. wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, uiszczając kwotę 100 zł tytułem wpisu od tego środka zaskarżenia. Prawomocnym postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił powyższą skargę kasacyjną.

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jednym z tego rodzaju pism jest skarga kasacyjna. W sprawie niniejszej skarżąca uiściła tytułem wpisu od tego środka zaskarżenia kwotę 100 zł, jednak skarga kasacyjna została prawomocnie odrzucona. Stosownie zaś do treści art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Z uwagi na to w sprawie zaistniały przesłanki do zwrotu skarżącej kwoty uiszczonej z powyższego tytułu.

W świetle powyższych okoliczności, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.