Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2649645

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
II SA/Go 87/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawy ze skargi M.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie obciążenia kosztami związanymi z usunięciem, przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) stycznia 2019 r. M.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie obciążenia kosztami związanymi z usunięciem, przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym.

Zarządzeniem z dnia 28 lutego 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi wysokości 335 zł. Podstawę prawną zarządzenia stanowił przepis art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." w zw. z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Powyższe wezwanie zostało doręczone na wskazany w skardze adres w dniu 21 marca 2019 r. w trybie art. 73 § 4 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. W związku z tym, zanim dojdzie do rozstrzygnięcia sporu przed sądem, jest on obowiązany dokonać oceny skargi pod względem formalnym. Badanie pod względem formalnym skargi obejmuje nie tylko analizę jej zawartości, lecz także jej kontrolę pod względem szczególnych wymogów, jakim skarga powinna odpowiadać.

Stosownie do art. 230 § 1 i § 2 w zw. z art. 220 § 1 i art. 212 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest wpis sądowy od skargi. W sytuacji, gdy skarga nie zawiera wpisu sądowego strona wnosząca skargę powinna na wezwanie Sądu w wyznaczonym terminie uiścić wskazaną przez Sąd kwotę. Zaniedbanie tegoż obowiązku skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem skargi.

Skoro zarządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 21 marca 2019 r., to należało uznać, iż termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w stosunku do skarżącego z dniem 28 marca 2019 r.

W tym stanie rzeczy niewątpliwie skarga M.R. jest dotknięta brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu i nie może skutkować wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego.

W świetle powyższego, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.