Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892912

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 stycznia 2011 r.
II SA/Go 856/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.M. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi S.M. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia oddalić wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.