Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Go 809/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Ł.Z., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Do skargi strona dołączyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej "p.p.s.a." - sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Wstrzymanie wykonania decyzji jest rodzajem tymczasowej ochrony prawnej udzielanej stronie przez sąd do czasu merytorycznego rozpoznania sprawy, jeżeli wystąpią szczególne ku temu, wskazane wyżej okoliczności. Konieczne jest spełnienie przynajmniej jednej ze wskazanych przesłanek (tj. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków).

Wymogiem wstrzymania wykonania decyzji jest uprawdopodobnienie, że zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, a ocena tych przesłanek pozostawiona jest uznaniu sądu. Ciężar wykazania lub chociaż uprawdopodobnienia tych przesłanek spoczywa na wnioskodawcy. Niedopełnienie tego obowiązku przez wnioskodawcę uniemożliwia poczynienie stosownych ustaleń w zakresie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Sąd musi mieć wiedzę o okolicznościach przemawiających za wstrzymaniem wykonania decyzji jak również możliwość zweryfikowania tej wiedzy, zaś wykazanie przemawiających za tym argumentów obciąża stronę (postanowienie NSA z dnia 6 lutego 2014 r., II GZ 41/13, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Żadna z ustawowych przesłanek mogących uzasadniać wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu w rozpatrywanej sprawie nie została przez skarżącego uprawdopodobniona, strona w żaden sposób nie uzasadniła przedmiotowego wniosku. Jedynie ze skargi można wywieść, że "zatrzymanie skarżącemu prawa jazdy nie zapewni skuteczności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych. Zwłaszcza, że dla świadczenia pracy przez Ł.Z. niezbędne jest posiadanie tego dokumentu.". Skarżący nie przedstawił na potwierdzenie twierdzeń zawartych we wniosku żadnych danych, dokumentów, ani innych środków, które uzasadniałyby wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Nie wiadomo w jakich charakterze skarżący pracuje i czy w ogóle pracuje.

Dodatkowo na obecnym etapie postępowania sąd nie może dokonywać merytorycznej oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji. Zarzuty strony kwestionujące prawidłowość kwestionowanego aktu nie mogą stanowić podstawy do jego wstrzymania. Kwestia zgodności z prawem zaskarżonego rozstrzygnięcia będzie przedmiotem badania w toku rozpoznawania sprawy co do istoty.

W konsekwencji, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia sprawa zostanie skierowana na rozprawę, skarżący będzie miał możliwość przedstawienia swojego stanowiska i wówczas sąd dokona kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.