Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891779

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 25 marca 2020 r.
II SA/Go 753/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze sprzeciwu M.P. na decyzję Wojewody z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim stronie skarżącej M.P. kwotę 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego od sprzeciwu.

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. akt II SA/Go 753/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. odrzucił sprzeciw M.P. na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2019 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W dniu 16 grudnia 2019 r. skarżący na rachunek bankowy Sądu uiścił wpis sądowy w wysokości 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - zwanej dalej jako p.p.s.a., wpis sądowy jest opłatą sądową, pobieraną przy wszczęciu postępowaniu.

Sąd z urzędu zwraca stronie uiszczony wpis jedynie w sytuacjach przewidzianych przepisem art. 232 p.p.s.a. Zgodnie z § 1 pkt 1 wskazanego przepisu Sąd z urzędu zwraca cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W przedmiotowej sprawie skarżący nie uiścił w zakreślonym 7 - dniowym terminie wpisu sądowego od sprzeciwu. Wpis został uiszczony w dniu 16 grudnia 2019 r., a więc po upływie terminu. Uiszczenie wpisu po terminie jest jednak równoznaczne z jego nieuiszczeniem (por. postanowienie NSA z 4 października 2011 r., sygn. akt II OSK 1985/11).

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.