Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2625718

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 27 lutego 2019 r.
II SA/Go 749/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T spółki z o.o. w likwidacji na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T sp. z o.o., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 października 2018 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 720 zł, stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.). Ponadto na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 października 2018 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi, przez złożenie (1) pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz (2) dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej wykazującego, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była do tego uprawniona w chwili dokonywania czynności - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Wezwania doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej dnia 19 października 2018 r.

Pismem z dnia (...) października 2018 r. pełnomocnik strony skarżącej uzupełnił braki formalne skargi, a pismem z dnia (...) października 2018 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odmówił stronie skarżącej przyznania prawa pomocy. Po rozpoznaniu sprzeciwu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. postanowieniem z dnia 28 stycznia 2019 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie referendarza sądowego z dnia 18 grudnia 2018 r.

W tym stanie rzeczy wezwano pełnomocnika strony skarżącej do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 października 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 720 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono dnia 7 lutego 2019 r.

Jak wynika z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy tut. Sądu do dnia 25 lutego 2019 r. ani strona skarżąca, ani jej pełnomocnicy nie uiścili wpisu, pozostawiając wezwanie bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Badanie merytorycznej zasadności skargi każdorazowo poprzedza ustalenie, czy skarga została wniesiona z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.) oraz czy została prawidłowo opłacona.

Na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo aby uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Biorąc pod uwagę, że w niniejszej sprawie postępowanie zainicjowane wnioskiem o przyznanie prawa pomocy zostało prawomocnie zakończone i pomimo wezwania nie uiszczono wpisu sądowego od skargi, Sąd działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.