Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979039

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 18 maja 2020 r.
II SA/Go 695/19

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 18 maja 2020 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - Krzysztof Rogalski po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego L.R. o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, tytułem zastępstwa prawnego wykonanego na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi S.K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie zakresu udostępnianych materiałów zasobu oraz wysokości należnej opłaty postanawia: przyznać ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim radcy prawnemu L.R. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, tytułem zastępstwa prawnego wykonanego na zasadzie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 12 marca 2020 r., sygn. akt II SA/Go 695/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę S.K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie zakresu udostępnianych materiałów zasobu oraz wysokości należnej opłaty. Ustanowiony dla skarżącej na zasadzie prawa pomocy pełnomocnik - r.pr. L.R. sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego w sprawie wyroku, która została uznana przez sąd za sporządzoną z zachowaniem zasad należytej staranności. Nadto wniósł o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii oświadczając, że nie zostało ono pokryte w całości ani w części.

Wyznaczony pełnomocnik ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków na podstawie art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a. Do czynności tych należy m.in. sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (postanowienie NSA z 15 czerwca 2004 r., OSK 93/04, ONSAiWSA z 2004 r.z. 2, poz. 23).

Stosownie do treści § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 3 października 2016 r., w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (t.j. Dz. U. z 2019 r.f poz. 68) w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w drugiej instancji opłata za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - wynosi 50% opłaty określonej w pkt 1 (tzn. w sprawie niniejszej 240 zł), a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Mając na uwadze fakt, iż skarżący był reprezentowany przez wymienionego wyżej pełnomocnika także w pierwszej instancji, jako stawkę wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej przyjąć należało 50% stawki określonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, tzn. kwotę 120 zł. Ponadto opłatę w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23%).

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 250 p.p.s.a. orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.