Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884555

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 18 października 2012 r.
II SA/Go 660/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Trzecki.

Sędziowie WSA: Marek Szumilas, Grażyna Staniszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2012 r. sprawy ze skargi I.K., M.K. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.