II SA/Go 624/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3113025

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 stycznia 2021 r. II SA/Go 624/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Pauter.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 października 2020 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. - drogą elektroniczną - skarga A.K., reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika, na decyzję.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2020 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 listopada 2020 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez nadesłanie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa do występowania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi, poprzez podanie numeru PESEL skarżącego oraz poprzez sprecyzowanie skargi, tj. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Odrębnym zarządzeniem z dnia 18 listopada 2020 r. Przewodniczący Wydziału wezwał pełnomocnika skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od złożonej skargi w kwocie 500 zł, również pod rygorem jej odrzucenia. Dodatkowym zarządzeniem z tego samego dnia, wezwano pełnomocnika do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty kancelaryjnej od wydruku skargi złożonej w formie dokumentu elektronicznego w kwocie 2 zł.

Wszystkie wezwania zostały przesłane na adres elektroniczny pełnomocnika za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 10 grudnia 2020 r. i odebrane przez niego w dniu 17 grudnia 2020 r. Pomimo upływu wyznaczonego przez Sąd 7-dniowego terminu, braki skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Badanie merytorycznej zasadności skargi każdorazowo poprzedza ustalenie, czy skarga została wniesiona z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325; określanej dalej jako p.p.s.a.) oraz czy została prawidłowo opłacona.

A.K., działając przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł do Sądu skargę na decyzję ojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2020 r. w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (e-PUAP).

Na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 listopada 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi, tj. nadesłanie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa do występowania w mieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi, poprzez podanie numeru PESEL skarżącego oraz poprzez sprecyzowanie skargi, tj. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto wezwano pełnomocnika do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł oraz opłaty kancelaryjnej w kwocie 2 zł od wydruku skargi złożonej w formie dokumentu elektronicznego. Zgodnie bowiem z art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. Natomiast w świetle art. 235a p.p.s.a. opłatę kancelaryjną pobiera się również za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego sporządzane w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism. Wezwania, o których mowa wyżej, wysłano do pełnomocnika skarżącego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 10 grudnia 2020 r.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że na podstawie art. 74a § 1 p.p.s.a. w postępowaniu sądowoadministracyjnym doręczenie pism przez sąd następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełniła jeden z wymienionych tam warunków, w tym wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest pismo. Zgodnie z art. 74a § 3 p.p.s.a. w celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego sąd przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:

1) informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego, wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać dokument i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu;

2) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji adresata pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez sąd do obsługi doręczeń, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zawiadomienie to może być automatycznie tworzone i przesyłane przez system teleinformatyczny sądu, a odbioru tego zawiadomienia nie potwierdza się (art. 74a § 4 p.p.s.a.). Datą doręczenia pisma jest data podpisania przez adresata pisma urzędowego poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 2 (art. 74a § 5 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącego wniósł skargę przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu, co skutkowało doręczaniem stronie pism (wezwań) przez Sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jak wynika z Urzędowego Poświadczenia Doręczenia, dokument został odebrany przez adresata w dniu 17 grudnia 2020 r., a zatem ostatnim dniem, w którym pełnomocnik mógł usunąć braki skargi był dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek). W zakreślonym terminie strona nie uzupełniła braków formalnych skargi ani jej nie opłaciła, pozostawiając wezwania sądu bez odpowiedzi.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. i art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.