II SA/Go 576/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3205366

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 lipca 2021 r. II SA/Go 576/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) maja 2021 r. J.L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2021 r., nr (...), w której Kolegium utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy z dnia (...) marca 2021 r., nr (...), w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 czerwca 2021 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.), poprzez podanie numeru PESEL skarżącego oraz nadesłanie jednego odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego, celem doręczenia uczestnikowi postępowania.

Nadto zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z tej samej daty wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, stosownie do treści § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania skutecznie doręczono w dniu 5 lipca 2021 r.

Z akt sprawy wynika, że do dnia wydania niniejszego postanowienia powyższe wezwania pozostały bez odpowiedzi. Ponadto zgodnie z informacją udzieloną przez Oddział Finansowo-Budżetowy tut. Sądu do dnia 19 lipca 2021 r. w przedmiotowej sprawie nie uiszczono wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Badanie merytorycznej zasadności skargi każdorazowo poprzedza ustalenie, czy skarga została wniesiona z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.) oraz czy została prawidłowo opłacona.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, warunki te zaś określa art. 46 tej ustawy. Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. pismo strony powinno zawierać w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. Stosownie natomiast do art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych, odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej (§ 2 art. 47 p.p.s.a.).

Nieusunięcie, pomimo wezwania, określonych braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Ponadto stosownie do treści art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo aby uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W związku z tym, że w niniejszej sprawie skarga zawierała braki formalne oraz nie został uiszczony wpis sądowy od skargi, Sąd wezwał do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

Na podstawie art. 69 p.p.s.a. doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. W oparciu o art. 72 § 1 jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - zarządcy domu lub dozorcy, jeżeli nie mają oni sprzecznych interesów w sprawie i podjęli się oddania mu pisma. Jak wynika z adnotacji na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki, zawierającej wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi oraz wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi (k. 22 akt), została ona doręczona dorosłemu domownikowi (stosownie do treści art. 72 § 1 p.p.s.a.) w dniu 5 lipca 2021 r. Termin do wykonania ww. wezwań upłynął zatem bezskutecznie z dniem 12 lipca 2021 r.

W tym stanie rzeczy skarga J.L. jest dotknięta brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu i nie może skutkować wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.