Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720675

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Go 527/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku k.k. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi k.k. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki konstrukcji postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2019 r.k.k., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2018 r., nr (...) nakazującą stronie, jako właścicielowi nieruchomości przy (...) (dz. nr (...)), rozbiórkę żelbetowej konstrukcji oporowej usytuowanej na działce (...), o wysokości 1,60 - 175 m, grubości 0,35 - 0,45 m, długości 3,00 m na granicy z działką nr (...) oraz o długości

20,00 m na granicy z działką nr (...).

W skardze k.k. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyż w przypadku obowiązku wykonania decyzji nakazującej rozbiórkę żelbetowej konstrukcji oporowej skarżąca będzie zmuszona ponieść koszty związane z rozbiórką konstrukcji, jak i jej ponownym wybudowaniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba ze ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. zawiera zamknięty katalog przesłanek pozytywnych warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, iż chodzi tu o niebezpieczeństwo wyrządzenia takiej szkody, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. W szczególności będzie to miało miejsce w wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony innym przedmiotem, a jego wartość pieniężna nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego, lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu. Z kolei trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności, które przemawiają za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji, bowiem wykonanie decyzji nakazującej rozbiórkę ze swej istoty rodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (zob. postanowienia NSA: z dnia 28 kwietnia 2005 r., sygn. akt II OZ 276/05, z dnia 7 maja 2010 r., sygn. akt II OZ 396/10, z dnia 16 lipca 2010 r., sygn. akt II OSK 752/10). W sprawach budowlanych, w których zazwyczaj chodzi o budowę lub rozbiórkę obiektu, trwałe skutki wykonania decyzji administracyjnych są w istocie nieuniknione (zob. postanowienia NSA z 23 stycznia 2013 r., sygn. akt II OZ 29/13; z 5 października 2012 r., sygn. akt II OZ 863/12; z 24 lutego 2012 r., sygn. akt II OSK 385/12 oraz z 19 stycznia 2012 r., sygn. akt II OZ 1382/11). Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu I instancji nakazującą skarżącej rozbiórkę żelbetowej konstrukcji oporowej. Nakład związanych z tym prac spowoduje, że następstwa wykonania zaskarżonej decyzji doprowadzą do istotnej zmiany rzeczywistości, a powrót do stanu poprzedniego będzie możliwy jedynie przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków. Jednocześnie za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji przemawia konieczność poniesienia kosztów związanych z jej wykonaniem przed rozpoznaniem skargi przez Sąd.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Trzeba mieć przy tym na uwadze, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu ma charakter tymczasowy i nie przesądza o zasadności skargi. Niniejsze postanowienie traci moc z dniem wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę albo uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.