Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585854

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Go 449/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Piątek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej E.Ż. w sprawie ze skargi E.Ż. postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 września 2018 r., II SA/Go 449/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę E.Ż. postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o skardze kasacyjnej doręczono dorosłemu domownikowi pełnomocnika skarżącej w dniu 9 października 2018 r. (k. 83 akt sądowych).

Pismem z dnia (...) listopada 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym 9 listopada 2018 r.) skarżąca reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika złożyła od ww. wyroku skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie zaś do brzmienia art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż odpis wyroku z dnia 13 września 2018 r. wraz z uzasadnieniem został prawidłowo doręczony w dniu 9 października 2018 r. (k. 83), odebrał je dorosły domownik (żona).

Zastępczą formę doręczenia przewiduje treść art. 72 p.p.s.a., zgodnie z którą jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub dozorcy, jeżeli osoby te nie mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania mu pisma.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało przyjąć, iż termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 13 września 2018 r. rozpoczął swój bieg od 10 października 2018 r. i upłynął bezskutecznie z dniem 8 listopada 2018 r.

Tymczasem pełnomocnik skarżącej wniósł skargę kasacyjną w dniu 9 listopada 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), a więc po terminie. Skoro zatem skarga kasacyjna została złożona po terminie, podlega ona odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie powołanych wyżej przepisów orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.