Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1790701

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 14 września 2015 r.
II SA/Go 441/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa na informację Zarządu Województwa z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 postanawia: sprostować błąd pisarski zawarty w sentencji wyroku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w ten sposób, że w piętnastym wersie od góry sentencji wyroku, wyrazy "(...) marca 2015 r. nr (...)" zastępuje wyrazami "(...) czerwca 2015 r. nr (...)"

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. rozpoznał skargę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa na informację Zarządu Województwa z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W wyroku tym zaistniała omyłka pisarska, polegająca na wpisaniu w jego sentencji daty i numeru pisma Zarządu Województwa z dnia (...) marca 2015 r. (...) stanowiącego informację o negatywnej ocenie wniosku według kryteriów formalnych i specyficznych, zamiast daty i numeru pisma Zarządu Województwa z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...), stanowiącego informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wszczętej protestem strony, na co w myśl art. 30c ustawy z dnia 6 grudnia 208 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.) przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Zaistniały błąd należało zatem sprostować na podstawie cytowanego wyżej przepisu poprzez zastąpienie w piętnastym wersie od góry sentencji wyroku wyrazów "(...) marca 2015 r. nr (...) wyrazami "(...) czerwca 2015 r. nr (...)".

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.