Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
II SA/Go 429/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia zwrócić skarżącemu (...) kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych)tytułem zwrotu różnicy między kosztami pobranymi a należnymi w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie warunków zabudowy.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie II SA/Go 429/06 oddalił skargę E. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu.

Dnia 4 lipca 2007 r. wpłynęła skarga kasacyjna od powyższego wyroku sporządzona przez E. T., wykonującego zawód adwokata. Wraz ze skargą kasacyjną wpłynął dowód uiszczenia w dniu 1 lipca 2007 r., kwoty 150 złotych z tytułu wniesionej skargi kasacyjnej.

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 221 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.), odrzucił skargę kasacyjną gdyż skarżący będący adwokatem, nie uiścił w prawidłowej wysokości stałego wpisu sądowego od wnoszonej skargi kasacyjnej.

Skarżący w ustawowym terminie złożył zażalenie na powyższe postanowienie.

W dniu 7 listopada 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wskazane wyżej zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odrzucające skargę kasacyjną E. T.

W dniu 19 marca 2008 r. (data prezentaty) skarżący złożył wniosek o zwrot uiszczonego wpisu w sprawie od skargi kasacyjnej na wskazane przez niego konto.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy stwierdzić, iż wpis sądowy zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. jest opłatą sądową, pobieraną przy wszczęciu postępowania. Zgodnie z § 2 tegoż przepisu pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. W świetle art. 230 § 1 p.p.s.a. wpis sądowy stanowi swego rodzaju ekwiwalent za przeprowadzenie postępowania. Zasadą jest, że opłata ta nie podlega zwrotowi. Wyjątki od zasady zostały enumeratywnie wyliczone w art. 232 p.p.s.a., który został wskazany przez skarżącego w przedmiotowym wniosku. Przepis ten jako wyjątek od zasady zwrotu opłaty należy interpretować ściśle, gdyż określa on zamknięty katalog sytuacji, w których zwracamy uiszczoną opłatę. Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 lit. "a" p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu środka odwoławczego innym stronom. W niniejszej sprawie tym środkiem odwoławczym jest skarga kasacyjna. Pomimo, iż skarga kasacyjna została odrzucona przed wysłaniem ich odpisów innym stronom to nie można dokonać zwrotu na podstawie wskazanego wyżej artykułu gdyż przepis ten dotyczy odrzucenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych środka odwoławczego. O powyższym świadczy dyspozycja art. 220 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata a zatem w przypadku nie opłacenia wpisu od środka odwoławczego w należnej wysokości i jest to brak nieusuwalny, nie można odpisu tego środka odwoławczego wysłać innym stronom postępowania. Twierdzenie to znajduje również zastosowanie w sformułowaniu zawartym w art. 232 p.p.s.a. stanowiącym o zwrocie całości albo połowy uiszczonego wpisu. Przy czym cały albo połowa uiszczonego wpisu odnosi się do należycie opłaconego wpisu w pełnej jego wysokości a nie do zwrotu uiszczonej niepełnej kwoty wymaganego wpisu. Zwrócić przy tym należy uwagę na fakt, iż w pkt 2 tego artykułu mowa jest o zwrocie połowy wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) prawidłowo opłacony wpis od skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie winien być opłacony w kwocie 250 złotych natomiast skarżący E. T. uiścił wpis sądowy w wysokości 150 złotych. W ocenie Sądu z powyższego wynika, iż do zwrotu kwoty 150 złotych uiszczonych przez skarżącego art. 232 pkt 1 lit "a" p.p.s.a. nie ma zastosowania.

Powyższy pogląd znajduje również uzasadnienie, jeśli weźmie się pod uwagę cel przedmiotowej regulacji. Wpis od skargi jest opłatą za dokonanie przez sąd administracyjny kontroli administracji publicznej. Wynik tej kontroli jest odzwierciedlony w rozpoznaniu w tym przypadku środka odwoławczego. Jeśli do merytorycznego rozpoznania środka odwoławczego nie dochodzi, gdyż środek ten zostaje odrzucony z przyczyn formalnych, to nie ma podstaw, by skarżący ponosił koszty kontroli, której nie było. Jeżeli zaś do rozpoznania środka odwoławczego nie dochodzi w skutek nie należytego jego opłacenia jak w niniejsze sprawie to podstawą zwrotu kwoty przez skarżącego uiszczonej jest art. 225 p.p.s.a., zgodnie z którym różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Nie ulega wątpliwości, iż skarżący dokonał wpłaty na rachunek tutejszego Sądu bez wezwania do jej uiszczenia a zatem zwrot ten winien nastąpić z urzędu po potrąceniu przez księgowość sądu kosztów zwrotu opłaty. Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji