Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 23 listopada 2006 r.
II SA/Go 413/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon.

Sędziowie WSA: Grażyna Staniszewska, Asesor Michał Ruszyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2006 r. sprawy ze skargi k.z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I.

uchyla zaskarżone postanowienie,

II.

stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z (...) stycznia 2006 r. Nr (...) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyznał k.z. świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w wysokości 100 zł w miesiącu lutym 2006 r. na leki i leczenie.

k.

z. kwestionując wysokość przyznanego świadczenia, złożył odwołanie od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z (...) stycznia 2006 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z (...) maja 2006 r. Nr (...) stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu postanowienia organ odwoławczy wskazał, że decyzję organu I instancji strona otrzymała 11 kwietnia 2005 r. Termin do wniesienia odwołania upłynął więc 25 kwietnia 2005 r. a strona sporządziła odwołanie od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 28 kwietnia 2006 r. a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia, określonego w art. 129 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim złożył k.z. podnosząc, że nie zgadza się ze stwierdzeniem by nie dotrzymał terminu do wniesienia odwołania.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, wskazując na wcześniej zawartą argumentację w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Działając na podstawie art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), Sąd dokonał oceny zgodności z prawem zaskarżonego postanowienia i uznał, że z uwagi na naruszenie obowiązujących przepisów, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, zasługuje ono na uchylenie.

Stosownie do art. 129 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego, odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Z akt sprawy wynika, że (...) stycznia 2006 r. została wydana decyzja przez organ pomocy społecznej. Rozstrzygnięcie organu I instancji zawierało prawidłowe pouczenie o możliwości oraz 14-dniowym terminie do wniesienia odwołania. Jak wynika z poświadczenia odbioru, decyzję skarżący otrzymał 11 kwietnia 2006 r. a nie jak twierdzi organ odwoławczy - 11 kwietnia 2005 r.

k.

z. złożył odwołanie 28 marca 2006 r. W aktach sprawy nie ma odwołania skarżącego z 28 kwietnia 2006 r. (na które powołuje się organ), konsekwencją czego w rozumieniu organu odwoławczego zaistniała konieczność stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Z uwagi na powyższe ustalenia w ocenie Sądu odwołanie od decyzji organu I instancji wniesione zostało z dochowaniem terminu do złożenia odwołania.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

O tym, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu Sąd orzekł na podstawie art. 152 cytowanej wyżej ustawy.

M. Ruszyński M. Linska-Wawrzon G. Staniszewska

II SA/Go 413/06

Z A R Z Ą D Z E N I E

1. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć:

-

skarżącemu,

-

SKO,

Z pouczeniem o skardze kasacyjnej.

2. Za 30 dni.

As. WSA Michał Ruszyński