Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 23 listopada 2006 r.
II SA/Go 390/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon.

Sędziowie WSA: Grażyna Staniszewska (spr.), Asesor Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2006 r. sprawy ze skargi H.K. - K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I.

uchyla zaskarżone postanowienie,

II.

stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu,

III.

zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie.

Decyzją z dnia (...) listopada 2005 r. Nr (...) Burmistrz ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku hali magazynowo-produkcyjnej wyrobów ceramicznych na zakład produkcji biopaliwa oraz lokalizacji dwóch zbiorników po 50 m3 i trzech po 30 m3 pojemności w hali i na zewnątrz hali - czterech zbiorników po 50 m3 i jeden o pojemności 30 m3, na działce Nr (...).

Powyższa decyzja doręczona została w dniu 1 grudnia 2005 r. stronom postępowanie, czyli Przedsiębiorstwu P B.A. sp. j. oraz ustanowionemu w sprawie przez E.W.-G., H.K.-K. oraz S.A. i J.A. - pełnomocnikowi - W.C.

W dniu (...) stycznia 2006 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo E.W.- G. oraz H.K.-K. o wypowiedzeniu, z dniem (...) grudnia 2005 r., pełnomocnictwa udzielonego W.C.

Od wskazanej na wstępie decyzji organu I instancji z dnia (...) listopada 2005 r. E.W.- G., reprezentująca jednocześnie H.K. - K., wniosła odwołanie. Odwołanie wpłynęło do organu w dniu (...) marca 2006 r. W odwołaniu, oprócz zarzutów merytorycznych, strony zawarły wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Uchybienie terminu, według twierdzeń stron, powstało na skutek działań ich pełnomocnika - W.C., który zataił przed nimi fakt odbioru skarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2006 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, iż skarżona przez strony decyzja została skutecznie doręczona ich pełnomocnikowi - W.C. w dniu (...) grudnia 2005 r. Wprawdzie strony wypowiedziały udzielone pełnomocnictwo, jednak zawiadomienie o wypowiedzeniu wpłynęło do organu w dniu 17 stycznia 2006 r., czyli po dacie doręczenia skarżonej decyzji pełnomocnikowi. Dalej organ wskazał, że termin do wniesienia odwołania w niniejszej sprawie upłynął w dniu (...) grudnia 2005 r., natomiast odwołanie sporządzone zostało w dniu (...) marca 2006 r., a do organu wniesione zostało w dniu 24 marca 2006 r., czyli ze znacznym uchybieniem terminu. Przywołując treść art. 58 § 2 k.p.a. organ podniósł, że wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu z jednoczesnym dopełnieniem czynności, dla której określony był termin. W ocenie organu strony nie wykazały, że prośba o przywrócenie terminu złożona została z zachowaniem siedmiodniowego terminu, nadto nie uprawdopodobniły, że przyczyny uchybienia terminu były przez nie niezawinione. Termin siedmiodniowy do złożenia wniosku o przywrócenie terminu nie podlega przywróceniu (art. 58 § 3 k.p.a.). Organ wskazał, że w dniu 24 lutego 2006 r. strony zostały zawiadomione przez organ I instancji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany wydanej przez ten organ decyzji nr (...) o warunkach zabudowy. Zatem już w dniu 24 lutego 2006 r. strona powzięła informację o wydaniu przez organ przedmiotowej decyzji i tym samym od tej daty zaczął swój bieg siedmiodniowy termin do złożenia prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Natomiast - jak dalej stwierdził organ - odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie uchybionego terminu do jego wniesienia strona zgłosiła dopiero w dniu (...) marca 2006 r. Z powyższych względów, stwierdził organ w konkluzji, nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosku stron o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Od powyższego postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2006 r. H.K.- K. wniosła skargę. Zarzucając, iż zaskarżone postanowienie narusza przepisy art. 6, 7, 8, 11, 58 § 2, 77 i 80 k.p.a. oraz art. 2 i 7 Konstytucji RP, skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia. W uzasadnieniu skargi, skarżąca wskazała na okoliczności świadczące o tym, iż ustanowiony w sprawie pełnomocnik działał na jej szkodę, w tym zataił przed skarżącą fakt odbioru przedmiotowej decyzji organu I instancji. Powołując się na treść art. 58 § 2 k.p.a. skarżąca stwierdziła, że Sygn.akt II SA/Go 390/06 powzięcie wiedzy o wszczęciu nowego postępowania administracyjnego, nie jest tożsame z ustaniem przyczyny uchybienia terminu, albowiem wraz wnioskiem o przywrócenie terminu należało wnieść odwołanie od decyzji, co wymagało znajomości treści decyzji podlegającej zaskarżeniu. Ponadto skarżąca wskazała, że w piśmie z dnia (...) lutego 2006 r. jednoznacznie stwierdziła, że decyzja organu I instancji nie została jej doręczona, a w konsekwencji dopiero tegoż pisma, Burmistrz pismem z dnia (...) marca 2006 r., doręczonym skarżącej w dniu 20 marca 2006 r., przedstawił okoliczności sprawy dotyczące doręczenia decyzji organu I instancji. Dlatego, zdaniem skarżącej, należy przyjąć, że dopiero w dniu 20 marca 2006 r., powzięła ona wiadomość o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, a zatem siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 58 § 2 k.p.a., został zachowany.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało swoje stanowisko w sprawie i wniosło o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga okazała się zasadna.

Poza sporem w niniejszej sprawie pozostaje okoliczność, że doręczenie decyzji organu I instancji pełnomocnikowi skarżącej - W.C. dokonane w dniu (...) grudnia 2005 r., było doręczeniem skutecznym. A zatem termin do wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji upływał z dniem (...) grudnia 2006 r. Odwołanie zostało natomiast wniesione przez skarżącą w dniu 24 marca 2006 r. Składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania skarżąca przedstawiła okoliczności, które podlegały ocenie organu, z punktu widzenia treści art. 58 § 1 i § 2 k.p.a.

Odmowę przywrócenia terminu do wniesienia odwołania organ uzasadnił, tym że wniosek o przywrócenie terminu złożony został z uchybieniem siedmiodniowego Sygn. akt II SA/Go 390/06 terminu, o którym mowa w art. 58 § 2 k.p.a., a termin ten stosownie do treści § 3 art. 58 nie podlega przywróceniu.

Stosownie do treści art. 58 § 1 i § 2 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy (§ 1). Prośbę o przywrócenie należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin (§ 2).

Składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, skarżąca podała, że uchybienie terminu nastąpiło na skutek działań ustanowionego w sprawie przez skarżącą pełnomocnika - W.C., który nie poinformował skarżącej o tym, że w sprawie zapadła przedmiotowa decyzja. Jak dalej argumentowała skarżąca, o treści decyzji dowiedziała się z pisma Burmistrza z dnia (...) marca 2006 r. (doręczonego w dniu 20 marca 2006 r.). Według twierdzeń skarżącej, na skutek informacji zawartych w wymienionym powyżej piśmie z dnia (...) marca 2006 r., zwróciła się do W.C. o wydanie wszystkich dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy, w tym decyzji organu I instancji. Na potwierdzenie powyższych twierdzeń, skarżąca przedłożyła jako dowód w sprawie protokół przekazania dokumentów z dnia (...) marca 2006 r., w którym wymieniona została między innymi wskazana na wstępie decyzja organu I instancji. Według stanowiska skarżącej, zawiadomienie z dnia (...) lutego 2006 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji organu I instancji, nie stanowiło wystarczającej podstawy do wniesienia odwołania wraz wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Dokonując oceny przedstawionych przez skarżącą okoliczności dotyczących przyczyn uchybienia terminu do wniesienia odwołania, należy stwierdzić iż skarżąca uprawdopodobniła, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. W doktrynie przyjmuje się, że wnosząc prośbę o przywrócenie terminu, strona powinna uprawdopodobnić, że mimo zachowania należytej staranności nie mogła dokonać czynności w terminie z powodu istnienia przeszkody od niej niezależnej, trudnej w danych warunkach do przezwyciężenia. Uprawdopodobnienie jest to czynność Sygn. akt II SA/Go 390/06 procesowa stwarzająca w świadomości organu orzekającego mniejszy lub większy stopień przekonania o prawdopodobieństwie jakiegoś faktu (Kodeks Postępowania Administracyjnego Komentarz, Wydanie II, Zakamycze 2005, str. 402). Ustawodawca nie wymaga zatem udowodnienia przedstawionych twierdzeń, lecz jedynie ich uprawdopodobnienia.

Skarżąca ustanowiła pełnomocnika do reprezentowania jej w postępowaniu administracyjnym. Instytucja pełnomocnictwa opiera się, w znacznym stopniu, na zaufaniu mocodawcy do pełnomocnika. W tym też znaczeniu skarżąca miała podstawy do tego, aby przypuszczać, że w toczącym się postępowaniu administracyjnym jej interesy reprezentowane są prawidłowo. Skarżąca wypowiedziała udzielone pełnomocnictwo z dniem (...) stycznia 2006 r. (data wpływu do organu). Działania procesowe w sprawie skarżąca podjęła po otrzymaniu zawiadomienia Burmistrza z dnia (...) lutego 2006 r. Okoliczności te świadczą o tym, że skarżąca z przyczyn przez siebie niezawinionych nie posiadała niezbędnej wiedzy na temat toku sprawy administracyjnej oraz, że przedstawiona przez skarżącą argumentacja zasługuje na przyjęcie. Działania podjęte przez skarżącą po otrzymaniu pisma z dnia (...) lutego 2006 r., czyli kierowanie konkretnych wniosków i pism w sprawie do właściwego organu administracyjnego, można również ocenić jako zachowanie należytej staranności przy prowadzeniu swoich spraw.

Należy zauważyć, że ustawodawca wymaga, aby wraz wnioskiem o przywrócenie terminu strona dopełniła czynności, dla której określony był termin (art. 58 § 2). A zatem, aby sporządzić odwołanie od decyzji strona winna znać treść decyzji podlegającej zaskarżeniu, łącznie z jej uzasadnieniem, gdyż dopiero wówczas strona ma możliwość podważania słuszności rozstrzygnięcia. Za niewystarczającą podstawę do sporządzenia odwołania należy uznać jedynie informację o wydaniu decyzji o danej treści. Nieznajomość motywów rozstrzygnięcia, które zawarte są w jego uzasadnieniu, uniemożliwia trafne sformułowanie zarzutów w odwołaniu od skarżonej decyzji. Stąd zasadniczą sprawą jest ustalenie, w którym momencie ustała przyczyna uchybienia terminu, Sygn. akt II SA/Go 390/06 czyli - w rozpatrywanej sprawie - kiedy skarżąca dowiedziała się o treści przedmiotowej decyzji.

W ocenie Sądu, doręczenie skarżącej pisma Burmistrza z dnia (...) lutego 2006 r. nie stanowiło tej okoliczności, która powodowała ustanie przyczyny uchybienia terminu, albowiem z pisma tego nie wynikały istotne w sprawie okoliczności, dotyczące rozstrzygnięcia. Pismo to stanowiło zawiadomienie o wszczęciu postępowania w kierunku zmiany przedmiotowej decyzji.

Na podstawie tegoż pisma skarżąca podjęła dalsze działania, na skutek których w piśmie z dnia (...) marca 2006 r. Burmistrz przedstawił stan sprawy, w tym treść przedmiotowej decyzji. Dopiero doręczenie skarżącej pisma z dnia (...) marca 2006 r., co nastąpiło w dniu (...) marca 2006 r., można uznać za datę ustania przyczyny uchybienia terminu. Odwołanie od decyzji skarżąca wniosła w dniu 24 marca 2006 r., a zatem z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 58 § 2 k.p.a.

Wobec powyższych ustaleń Sąd uznał, że zaskarżone postanowienie wydane zostało z naruszeniem przepisu art. 58 § 2 k.p.a.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - zwaną dalej ustawą, Sąd zaskarżone postanowienie uchylił. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 ustawy.