Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721621

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 4 września 2019 r.
II SA/Go 389/19
Materialny charakter terminu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sędziowie WSA: Adam Jutrzenka-Trzebiatowski, Asesor Jarosław Piątek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2019 r. sprawy ze skargi C. spółki z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów nauki zawodu oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia (...) listopada 2018 r. (nadanym pocztą dnia 1 grudnia 2018 r.) C. sp. z o.o., powołując się na art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (aktualnie tekst jedn. D. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.; dalej jako p.o.), zwróciła się do Prezydenta Miasta (...) o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika M.K. z tytułu przygotowania zawodowego w zawodzie kucharz.

Prezydent Miasta decyzją z dnia (...) stycznia 2019 r., nr (...) odmówił wnioskodawcy dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż pracodawca nadał wniosek na poczcie 1 grudnia 2018 r. Aby uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 122 p.o. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty.

Na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów organ stwierdził, że młodociany pracownik zdał egzamin (...) sierpnia 2018 r. Wniosek o dofinansowanie pracodawca złożył 1 grudnia 2018 r. - to jest po upływie 3 miesięcy od daty zdania egzaminu przez młodocianego pracownika. Tym samym, w ocenie organu, nie został spełniony warunek określony w art. 122 ust. 7 p.o. Wskazany termin jest terminem prawa materialnego, a jego uchybienie powoduje skutek wygaśnięcia praw lub obowiązków o charakterze materialnym. Upływ terminu oznacza dla pracodawcy brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie złożony po terminie podlega rozstrzygnięciu decyzją o odmowie jego przyznania.

Ponadto organ wskazał, że z analizy dołączonych do wniosku dokumentów wynika, iż pracodawca nie dołączył do wniosku umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz oryginału świadectwa pracy młodocianego pracownika za okres pracy u wnioskodawcy oraz zaświadczenia o zatrudnieniu instruktora praktycznej nauki zawodu. Organ jednak nie wezwał wnioskodawcy do uzupełnienia tych dokumentów, bowiem nie miało to wpływu na treść rozstrzygnięcia.

W odwołaniu od powyższej decyzji strona wskazała, iż powodem jednodniowego opóźnienia w wysłaniu dokumentów była nieobecność pracodawcy z powodu kłopotów zdrowotnych i zlecenie wysłania dokumentów pracownikowi, który niestety nie potraktował tego jako bardzo ważne. Jest to tylko jeden dzień opóźnienia. Pracownik młodociany był zatrudniony u strony przez 2 lata, a praca z młodzieżą wymaga dużo uwagi i nauki, tak żeby pracownik młodociany mógł uzyskać tytuł kucharza poprzez zdanie egzaminu państwowego. Pracownik strony otrzymał taką wiedzę, co potwierdza zdany egzamin. W związku z tym strona wyraziła nadzieję, że to niewielkie spóźnienie nie wpłynie na odrzucenie ponownego rozpoznania wniosku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia (...) marca 2019 r., nr (...) utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) stycznia 2019 r.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy powołał treść art. 122 ust. 1 pkt 1-2, ust. 6, ust. 7 pkt 1-3 p.o. oraz § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2010). Następnie wskazał, iż w sprawie bezspornym jest, iż strona złożyła wniosek z uchybieniem trzymiesięcznego terminu na jego złożenie. Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, że młodociany pracownik zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharza w dniu (...) sierpnia 2018 r., a więc trzymiesięczny termin do złożenia wniosku o dofinansowanie upłynął z dniem 30 listopada 2018 r. Tymczasem strona złożyła wniosek dnia 1 grudnia 2018 r.

Kolegium wyjaśniło, że nawet nieznaczne przekroczenie terminu do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia powoduje konieczność negatywnego rozstrzygnięcia w zakresie zgłoszonego żądania z uwagi na niezachowanie terminu warunkującego skuteczność dochodzenia żądania obwarowanego terminem. Bez znaczenia pozostaje tu zarówno przyczyna niezachowania terminu do złożenia wniosku, czy strona ponosi winę za to uchybienie oraz wielkość opóźnienia.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2019 r. C. sp. z o.o., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na powyższą decyzję, zarzucając naruszenie art. 122 ust. 7 p.o. przez błędne twierdzenie, że termin trzymiesięczny wynikający z tego przepisu obliczany być powinien według zasad ustalonych dla terminów procesowych, pomimo iż obowiązujące przepisy nie definiują sposobu obliczania biegu terminów prawa materialnego, konsekwencją czego jest możliwość interpretacji prowadzącej do wniosku, że do biegu tego terminu nie wlicza się dnia, w którym nastąpiło zdarzenie początkowe, analogicznie jak przy obliczaniu terminu wskazanego w art. 57 § 1 k.p.a.

Wobec tego skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy SKO do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu skargi strona wskazała, iż p.o. nie zawiera regulacji dotyczących sposobu obliczania terminów prawa materialnego, a stosowanie wprost do ich obliczania przepisów rozdziału 10 k.p.a. nie jest właściwe, jako że dotyczą one terminów formalnych i przywracalnych. W tej sytuacji, z uwagi na daleko idące wątpliwości interpretacyjne, sprawa winna być rozstrzygnięta w sposób najkorzystniejszy dla strony.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, podtrzymując w całości stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.) uwzględnienie skargi na decyzję następuje w przypadku naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (lit. a), naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (lit. b) lub innego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (lit. c). W przypadku natomiast braku wskazanych uchybień, jak również braku przyczyn uzasadniających stwierdzenie nieważności aktu, bądź stwierdzenia wydania go z naruszeniem prawa (art. 145 § 1 pkt 2 i pkt 3 p.p.s.a.), skarga podlega oddaleniu, na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Rozpoznając przedmiotową sprawę w tak zakreślonych granicach Sąd uznał, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu i brak jest podstaw do wyeliminowania jej z obrotu prawnego.

Przedmiotem skargi jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2019 r. utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) stycznia 2019 r. odmawiającą skarżącej dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 p.o. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Stosownie do art. 122 ust. 7 p.o. dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. Do wniosku należy dołączyć:

1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego; 3)kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust.

1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie organy obu instancji prawidłowo obliczyły trzymiesięczny termin do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Zgodnie z art. 57 § 3 k.p.a. terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Młodociany pracownik skarżącego zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w dniu (...) sierpnia 2018 r. Z tą datą otwarty więc został przewidziany w art. 122 ust. 7 p.o. trzymiesięczny termin do złożenia przez pracodawcę wniosku o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. W związku z tym w niniejszym przypadku wniosek o dofinansowanie powinien być złożony do 30 listopada 2018 r. Tymczasem wniosek został złożony 1 grudnia 2018 r., a więc po terminie.

Odnosząc się do zarzutu skargi należy wskazać, iż w sprawie brak jest podstaw do zastosowania innego niż tu wskazany sposobu obliczania terminu określonego w miesiącach, w tym do zastosowania reguły z art. 57 § 1 k.p.a., dotyczącej sposobu obliczania terminu określonego w dniach.

Ponadto należy dodać, że termin określony w art. 122 ust. 7 p.o. jest terminem prawa materialnego i jako taki nie podlega on przywróceniu. Jednolite jest bowiem stanowisko doktryny i judykatury, iż tylko terminy procesowe mogą podlegać w przypadku ich uchybienia przywróceniu, natomiast terminy materialne, od których zachowania zależy możliwość dochodzenia przez stronę określonego uprawnienia nie podlegają przywróceniu, bowiem uprawnienie strony obwarowane określonym terminem, do którego może ona wszcząć postępowanie administracyjne z upływem przewidzianego terminu wygasa (por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck 2005, s. 333). Oznacza to, że z upływem tego terminu upływa prawo żądania dofinansowania, a wniosek złożony po terminie podlega rozstrzygnięciu decyzją o odmowie przyznania dofinansowania (por. wyrok NSA z 16 czerwca 2009 r., I OSK 95/09, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Prawidłowo zatem w rozpoznawanej sprawie organy - po ustaleniu, że złożenie wniosku nastąpiło po terminie - odmówiły przyznania dofinansowania.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., na podstawie art. 151 p.p.s.a., oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.