Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2094943

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
II SA/Go 381/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawę ze skargi M.W., W.K., E.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lutego 2016 r. znak (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza nr (...) z dnia (...) listopada 2015 r. ustalającą na wniosek D.S. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z możliwością realizacji usług w parterze wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. (...).

Na powyższą decyzję M.W., W.K. i E.K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę. Skarga złożona została przez P.W. działającego jako pełnomocnik skarżących. Wraz ze skargą pełnomocnik uiścił na rachunek bankowy Sądu wpis w kwocie 100 zł.

W odpowiedzi na skargę organ II instancji wniósł o oddalenie skargi, w całości podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 maja 2016 r. pełnomocnik skarżących wezwany został do złożenia pełnomocnictwa, z którego wynikałoby umocowanie do reprezentowania skarżących oraz do wykazania, że jest jedną z osób uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocnika strony w świetle przepisu art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej zwanej p.p.s.a. Jednocześnie pełnomocnik zobowiązany został do złożenia odpisu skargi celem doręczenia uczestnikowi postępowania.

Po udzieleniu przez pełnomocnika odpowiedzi na podstawie zarządzenia sędziego z dnia 31 maja 2016 r. P.W. uznany został za pełnomocnika M.W. (syn skarżącej) i wezwano go do złożenia w terminie 7 dni dokumentu potwierdzającego, iż zalicza się on do kręgu osób, o których mowa w art. 35 p.p.s.a., pod rygorem przyjęcia, iż nie zalicza się on do ww. kręgu, w szczególności kserokopii dowodu osobistego skarżącej i pełnomocnika, bądź stosownych odpisów aktów stanu cywilnego. Jednocześnie wezwano skarżących E.K. i W.K. do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego skargi poprzez złożenie skargi własnoręcznie podpisanej, pod rygorem odrzucenia (w tym celu przesłano skarżącym kserokopie skargi). Dodatkowo na podstawie zarządzenia sędziego sprawozdawcy z tego samego dnia wezwano pełnomocnika M.W. i skarżących E. i W.K. do uzupełnienia uiszczonego w kwocie 100 zł wpisu sądowego od skargi poprzez uiszczenie solidarnie w terminie 7 dni kwoty 400 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 9 czerwca 2016 r. (k. 60). Przesyłki adresowane do E.K. i W.K. jako awizowane dwukrotnie zostały zwrócone.

Na podstawie zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 6 lipca 2016 r. ww. przesyłki zostały uznane za skutecznie doręczone w dniu 21 czerwca 2016 r.

Następnie na podstawie zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 25 lipca 2016 r., wobec braku udzielenia przez P.W. odpowiedzi na wezwanie Sądu przyjęto, iż M.W. działa w sprawie osobiście. W związku z powyższym na podstawie tego samego zarządzenia skarżąca została wezwana do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego skargi poprzez złożenie skargi własnoręcznie podpisanej (w tym celu załączono do wezwania kserokopię skargi), pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie skarżąca została wezwana na podstawie zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 25 lica 2016 r. do uzupełnienia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi poprzez uiszczenie 400 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania skarżąca odebrała osobiście w dniu 3 sierpnia 2016 r. (k. 71). Wpis nie został uiszczony, nie została także złożona skarga podpisana przez skarżącą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej zwanej p.p.s.a., dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, jak i dla pisma kwalifikowanego jakim jest skarga oraz wówczas, gdy uiszczony został od niej przez stronę skarżącą należny wpis.

Stosownie do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonego aktu, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jednym z wymogów dotyczących każdego pisma w postępowaniu sądowym jest niewątpliwie podpis strony (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.).

W myśl art. 49 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jeżeli pismo strony (skarga) nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W przedmiotowej sprawie skarga została podpisana przez P.W. działającego jako pełnomocnik skarżących. Jak wykazało dalsze postępowanie P.W. pomimo złożenia pełnomocnictwa udzielonego przez E. i W.K., jako bratanek lub siostrzeniec skarżących, nie mógł ich reprezentować w postępowaniu sądowoadministracyjnym, gdyż nie spełnił wymogu określonego w art. 35 p.p.s.a., zgodnie z którym pełnomocnikiem może być tylko adwokat, radca prawny, inny skarżący lub uczestnik postępowania, małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W związku z powyższym E. i W.K. zostali wezwani przez Sąd do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego skargi poprzez jej własnoręczne podpisanie, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłki dwukrotnie awizowane i zwrócone, zostały zarządzeniem z dnia 6 lipca 2016 r., zgodnie z treścią art. 73 § 4 p.p.s.a., uznane za skutecznie doręczone w dniu 21 czerwca 2016 r. Pomimo upływu w dniu 28 czerwca 2016 r. ustawowo określonego terminu do wykonania ww. zobowiązania E. i W.K. nie złożyli skargi własnoręcznie podpisanej.

Podobnie skarżąca M.W., po uznaniu przez Sąd (zarządzenie z 25 lipca 2016 r.), iż działa w sprawie osobiście, gdyż pełnomocnik ją reprezentujący mimo wezwania Sądu nie wykazał, iż zalicza się do kręgu osób, o których mowa w art. 35 p.p.s.a., wezwana została przez Sąd do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego skargi poprzez jej własnoręczne podpisanie, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczone zostało skarżącej osobiście w dniu 3 sierpnia 2016 r., zatem termin do wykonania zobowiązania upłynął w dniu 10 sierpnia 2016 r. Powyższego wymogu skarżąca nie spełniła.

Skoro więc w wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnili braku formalnego skargi w postaci braku podpisu, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s. a Dodatkową podstawę do odrzucenia skargi stanowił również brak uiszczenia wymaganego wpisu sądowego.

Na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie wraz ze skargą uiszczony został wpis sądowy w kwocie 100 zł. Z racji tego, że należny wpis wynosił w rozpoznawanej sprawie 500 zł, skarżący E. i W.K. (wraz z pełnomocnikiem skarżącej M.W.) zostali wezwani zarządzeniem z dnia 31 maja 2016 r. do uzupełnienia solidarnie wpisu od skargi o kwotę 400 zł. Wezwanie doręczone zostało skarżącym w jednej przesyłce wraz z wezwaniem do usunięcia braku formalnego skargi, co do której uznano skuteczne doręczenie w dniu 21 czerwca 2016 r. E. i W.K. nie uiścili brakującego wpisu. Z kolei skarżąca M.W., po uznaniu przez Sąd, iż działa w sprawie osobiście (o czym była mowa powyżej), została wezwana do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi poprzez uiszczenie 400 zł w zarządzeniu z dnia 25 lipca 2016 r. Wezwanie doręczone zostało w dniu 3 sierpnia 2016 r. Pomimo upływu siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpis nie został wpłacony.

Z tych względów także na podstawie przepisu art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.