Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 27 lutego 2006 r.
II SA/Go 38/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.W. na decyzję Wojewoda z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie: zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania postanawia Odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lutego 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym:

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lutego 2006 r. sprawy ze skargi E.W. na postanowienie Wojewody z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania odrzuca skargę M. Ruszyński UZASADNIENIE

Pismem z dnia 13 lutego 2006 r. skarżący został wezwany do usunięcia braku skargi, w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia, stwierdzonego w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 lutego 2006 r. w postaci uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł. Wezwanie do usunięcia braku skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 lutego 2006 r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Z tych względów, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.