Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 366/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.R. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. (...) w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Sygn. akt II SA/Go 366 /06

Uzasadnienie.

J.R. wniósł skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) kwietnia 2006 r. nr (...), na mocy której organ II instancji uchylił w całości decyzję Starosty Powiatu z dnia (...) marca 2006 r. nr (...) o odmowie przyznania zasiłku przedemerytalnego oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Wymieniona powyżej decyzja Wojewody została skarżącemu doręczona w dniu (...) kwietnia 2006 r.

Skargę od powyższej decyzji organu II instancji skarżący wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 18 maja 2006 r.

Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - zwaną dalej p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 25 maja 2006 r. przekazał przedmiotową skargę organowi administracyjnemu, który wydał zaskarżoną decyzję, czyli Wojewodzie. Skarga wpłynęła do organu II instancji w dniu 30 sierpnia 2006 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Stosownie do treści art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 p.p.s.a.).

A zatem skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu administracyjnego, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego lub też za pośrednictwem organu administracji publicznej innego niż ten, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, sąd ten lub organ powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1, decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd (organ administracji publicznej) pod adresem właściwego organu administracji publicznej (por. postanowienie SN z 14 listopada 1973 r., II CZ 183/73, OSPiKA 1974, nr 5, poz. 97). Niedopełnienie przez właściwy sąd lub organ obowiązku niezwłocznego przesłania skargi właściwemu organowi administracji publicznej uzasadniać powinno przywrócenie terminu do jej wniesienia (uchwała SN z 4 grudnia 1986 r. III AZP 12/86, "Problemy Praworządności" 1987, nr 8-9).

W rozpatrywanej sprawie skarżący wniósł skargę bezpośrednio do Sądu, a zatem nie zachował przewidzianego w art. 54 § 1 p.p.s.a. trybu do wnoszenia skargi. Termin do wniesienia skargi upływał z dniem 21 maja 2006 r. Skarga wpłynęła do Sądu w dniu 18 maja 2006 r., natomiast przekazana została do właściwego organu administracyjnego w dniu 25 maja 2006 r. A zatem skarga wpłynęła do organu administracji publicznej z przekroczeniem 30 - dniowego terminu przewidzianego do wniesienia skargi.

Skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Ponieważ w niniejszej sprawie skarga wniesiona została po upływie terminu, dlatego podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia.