Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 359/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M.W. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Skarżący w skardze zarzuca ogólnie nieprawidłowe funkcjonowanie organów państwowych, powołuje się na swój zły stan zdrowia oraz trudną sytuację życiową i materialną. W skardze skarżący nie wskazał decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, który objęty został przedmiotową skargą, jak również nie określił naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Pismem z dnia (...) lipca 2006 r. skarżący został wezwany, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy, wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności. Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało skarżącemu doręczone w dniu 10 lipca 2006 r. (dowód: pokwitowanie odbioru, k-15 akt sądowych). W dniu 13 lipca 2006 r. skarżący przedłożył do akt niniejszej sprawy pismo, w którego treści powołuje się na swój stan zdrowia. W piśmie tym skarżący nie zawarł natomiast informacji, które stanowią usunięcie braków formalnych skargi. Nadto w wyznaczonym terminie nie uzupełnił braków formalnych skargi, zgodnie z wezwaniem Sądu z dnia 5 lipca 2006 r.

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270) - zwaną dalej p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Stosownie do treści art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wniesiona przez skarżącego skarga nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 57 § 1 p.p.s.a., przy czym uchybienia formalne skargi należą do istotnych, które uniemożliwiają nadanie jej prawidłowego biegu. Skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi, jednakże pomimo wezwania braków tych nie uzupełnił.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Ponieważ skarżący pomimo wezwanie nie uzupełnił braków formalnych skargi, a braki te należą do istotnych, dlatego skarga podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.