Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
II SA/Go 358/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 sierpnia 2006 r. niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej A.D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 sierpnia 2006 r. (Sygn. akt II SA/Go 358/06) odrzucające skargę na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 175 § 1 i § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przewiduje, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, albo doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych lub rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej. W niniejszej sprawie skarga kasacyjna z 8 sierpnia 2006 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie WIkp. z 1 sierpnia 2006 r. sporządzona została przez skarżącego. Wobec powyższego na podstawie art. 175 § 1 i § 3 w zw. z art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako niedopuszczalna podlega ona odrzuceniu.