Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 31 lipca 2006 r.
II SA/Go 353/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy R.N. w sprawie skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. NR (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 maja 2006 r. (data nadania) skarżący - R.N. - za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Z treści skargi nie wynikało jakiego akt administracyjnego ona dotyczy. Organ administracji przekazując powyższą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wskazał, że skarga może dotyczyć wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia z dnia (...) kwietnia 2006 r. znak: (...) w przedmiocie nałożenia na R.N. grzywny w celu przymuszenia do wykonania orzeczonego decyzją obowiązku rozbiórki samowolnie budowanej na działce nr (...) wiaty magazynowej konstrukcji murowanej.

Skarżący w dniu 4 lipca 2006 r. został wezwany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi z dnia 28 maja 2006 r. poprzez:

-

jej podpisanie

-

wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu.

Jednocześnie skarżącego poinformowano, że o ile skarga dotyczy postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2006 r. to jest złożona z przekroczeniem 30-dniowego terminu.

W wezwaniu zawarto jednocześnie pouczenie, zgodnie z którym nieusunięci braków formalnych skargi spowoduje jej odrzucenie. Wezwanie skarżącemu doręczono 7 lipca 2006 r. W dniu 12 lipca 2006 r. skarżący nadał do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uzupełnienie braków skargi - data wpływu do organu 17 lipca 2006 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 18 lipca 2006 r. przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. pismo skarżącego tj. informację, iż skarga dotyczy postanowienia Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2006 r. oraz podpisaną skargę. Skarżący wskazał jednocześnie, iż nie zna się na przepisach i z tego też względu pomimo przekroczenia terminu do wniesienia skargi wnosi o jej rozpoznanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Sąd w pierwszej kolejności bada warunki formalne wniesionej skargi. Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z poz. zm.) skargę do sądu wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd zobowiązany jest uwzględnić upływ trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia z urzędu. Postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2006 r. Nr (...) zostało skarżącemu doręczone (...) kwietnia 2006 r. Zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 24 maja 2006 r. W zaskarżonym postanowieniu zawarto prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do sądu. Skarżący skargę złożył 30 maja 2006 r. (data nadania), a więc z przekroczeniem ustawowego terminu.

Na mocy art. 58 § 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy - sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W złożonej skardze skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do jej złożenia, nie wykazał również, iż bez własnej winy nie wniósł skargi w terminie. Zgodnie z treścią art. 86 § 1 oraz art. 87 § 3 i § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. We wniosku strona winna uprawdopodobnić okoliczność wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynność, której nie dokonała w terminie. W niniejszej sprawie przy składaniu skargi - wniosku o przywrócenie terminu do jej złożenia skarżący nie złożył.

Jednocześnie wskazać należy, że pomimo wezwania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. o uzupełnienie braków formalnych skargi w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia skargi - skarżący we wskazanym terminie braków nie uzupełnił. Skarżący błędnie nadał pismo do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu (...) lipca 2006 r. Pismo do organu wpłynęło w dniu 17 lipca 2006 r., a organ następnego dnia pismo przekazał do Sądu - data wpływu do Sądu - 21 lipca 2006 r.

Zgodnie z treścią art. 83 § 3 Prawa o postępowaniu administracyjnym wynika, iż oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Oznacza to, iż termin dokonania czynności w postępowaniu sądowym w formie pisma jest zachowany wówczas, gdy pismo zostało przed upływem terminu wniesione do właściwego sądu, co oznacza zarówno złożenie pisma w biurze podawczym sądu, jak i w jakimkolwiek jego wydziale, nawet niewłaściwym do podjęcia dalszych czynności sądowych (post. SN z dnia 24 czerwca 2002 r., I PZ 55/02, OSNP 2004, nr 7, poz. 125) czy też nadanie pisma w polskim urzędzie pocztowym. Dla zachowania terminu konieczne jest jednak, aby pismo zostało nadane pod adresem właściwego sądu (por. post. SN z dnia 28 listopada 1988 r., III CZP 33/87, OSNCP 1988, nr 6, poz. 73). Mylne oznaczenie adresata powoduje, że o dokonanej czynności decyduje dopiero data jego wpłynięcia do sądu właściwego, ewentualnie data jego nadania pod adresem tego sądu przez sąd niewłaściwy. Nie jest bowiem istotne, kto, a mianowicie strona czy np. sąd niewłaściwy czy też organ administracji, do którego będzie przesłane pismo procesowe, złoży je w urzędzie pocztowym właściwie zaadresowane (por. post. SN z dnia 10 lutego 1975 r., II CZ 13/75, OSPiKA 1975, z. 10, poz. 216).

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął z dniem 14 lipca 2006 r. natomiast pismo dotyczące uzupełnienia braków formalnych skargi zostało nadane w urzędzie pocztowym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w dniu 18 lipca 2006 r. Z tego też względu należy wskazać, że braki formalne skargi skarżący uzupełnił po terminie. Na mocy art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z tego też względu mając na uwadze treść art. 16 § 2 oraz art. 58 § 1 pkt 2 i 3, art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - orzeczono jak na wstępie.