Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 31 lipca 2006 r.
II SA/Go 348/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy J.K. w sprawie skargi na decyzję Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowa przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 lipca 2006 r. skarżącemu - J.K. - został doręczony odpis zarządzenia z dnia 27 czerwca 2006 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu. Skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł Odpis zarządzenia skarżącemu doręczono 7 lipca 2006 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 zd. pierwsze ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi).

Skarżący został wezwany o uiszczenie wpisu sądowego. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 7 lipca 2006 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 14 lipca 2006 r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił wpisu. Skarżący w odpisie doręczonego zarządzenia został poinformowany o skutkach nie uiszczenia wpisu.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 16 § 2, art. 58 § 3 i art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak na wstępie.