Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 września 2006 r.
II SA/Go 336/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 7 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.F. - K. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie: nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) maja 2006 r. H.F.-K. złożyła skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2006 r. nr (...), utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2005 r. nr (...), którym organ nałożył na H.F.-K. grzywnę w celu przymuszenia z powodu uchylania się od wykonania obowiązku rozbiórki domku letniskowego położonego w (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 czerwca 2006 r. skarżąca został wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis tego zarządzenia został przesłany skarżącej przy piśmie sądowym z dnia (...) czerwca 2006 r. Z uwagi na fakt, iż doręczyciel nie zastał adresatki w domu, pozostawił przesyłkę w placówce pocztowej, o czym poinformował skarżącą stosownym zawiadomieniem. Jednakże pomimo dwukrotnego zawiadamiania o przesyłce i dwukrotnym upływie 7-dniowego terminu, w którym skarżąca miała możliwość odebrać przesyłkę z placówki pocztowej, przesyłka wróciła do Sądu jako nie podjęta w terminie.

Wobec powyższego odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został ponownie wysłany do skarżącej dnia 26 lipca 2006 r., jednak i ta przesyłka, przy zachowaniu powyższej procedury, nie została odebrana przez skarżącą i również wróciła do Sądu jako nie podjęta w terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jednym z pism wszczynających postępowanie jest skarga.

Mając na względzie treść powyższych przepisów zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 czerwca 2006 r. skarżąca został wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej przez siebie skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Zgodnie z treścią art. 73 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w ustawie, tj. osobiście lub poprzez pozostawienie go dorosłemu domownikowi, pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności powyższego przepisu z Konstytucją w zakresie, w jakim ustanawia siedmiodniowy termin przechowywania pisma procesowego i nie wymaga ponawiania zawiadomienia adresata o złożeniu tego pisma, co oznacza, że okres

7-dniowy liczy się od nowa począwszy od dnia następującego po dniu pozostawienia adresatowi powtórnego zawiadomienia o umieszczeniu przesyłki na kolejne 7 dni w placówce pocztowej.

W świetle powyższego należy zatem uznać, że druga przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, awizowana powtórnie dnia 8 sierpnia 2006 r. (k - 18), została skarżącej skutecznie doręczona w dniu 15 sierpnia 2006 r., natomiast 7-dniowy termin do uiszczenia przez skarżącą wpisu sądowego upłynął bezskutecznie dnia 22 sierpnia 2006 r. (k - 19).

Z tych też względów na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a postanowiono jak w sentencji.