Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 25 lipca 2006 r.
II SA/Go 323/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy administracyjnej ze skargi S.A. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia wniosku postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2006 r. S.A. złożył skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) marca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji oraz na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) marca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kierując się treścią art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Przewodniczący zarządził rozdzielenie skarg zawartych w piśmie z dnia 29 marca 2006 r.

W konsekwencji pierwsza z wymienionych skarg zarejestrowana została pod sygn. akt II SA/Go 251/06, natomiast skarga na ww. postanowienie prowadzona jest pod sygnaturą niniejszej sprawy, tj. II SA/Go 323/06.

W sprawie sygn. akt II SA/Go 323/06 zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 10 czerwca 2006 r. skarżący został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od powyższej skargi w kwocie 100 zł, pod rygorem jej odrzucenia. Odpis tego zarządzenia doręczono skarżącemu dnia 23 czerwca 2006 r., o czym świadczy własnoręczny podpis skarżącego na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (k - 17), zatem ostatnim dniem, w którym skarżący mógł wywiązać się z nałożonego nań obowiązku był dzień 30 czerwca 2006 r.

Pomimo upływu zakreślonego terminu, do dnia 20 lipca 2006 r. skarżący nie uiścił wymaganego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Jednym z pism wszczynających postępowanie jest skarga.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli zatem pismo wniesione do sądu obarczone jest brakiem w postaci jego nieopłacenia, przewodniczący nakłada na wnoszącego obowiązek uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego we wskazanej wysokości, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Mając na względzie treść powyższych przepisów, zarządzeniem z dnia 10 lipca 2006 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) marca 2006 r. Nr (...).

Pomimo prawidłowego doręczenia skarżącemu odpisu powyższego zarządzenia, termin, w którym skarżący winien był wpłacić wymaganą kwotę, upłynął bezskutecznie.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.