II SA/Go 318/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - OpenLEX

II SA/Go 318/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749475

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 czerwca 2015 r. II SA/Go 318/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K Sp. z o.o. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu wstrzymania wprowadzania do obrotu produktów oraz zaprzestania prowadzenia działalności na czas 3 miesięcy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 19 maja 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga K Sp. z o.o., działającej przez profesjonalnego pełnomocnika, na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie nakazu wstrzymania wprowadzania do obrotu produktów oraz zaprzestania prowadzenia działalności na czas 3 miesięcy.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 maja 2015 r. pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odrębnym zarządzeniem z dnia 21 maja 2015 r. Przewodniczący wezwał pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi, pod rygorem jej odrzucenia, poprzez złożenie oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu dokumentu określającego umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania strony skarżącej. Jednocześnie pełnomocnik został wezwany do przedłożenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Powyższe wezwania zostały doręczone pełnomocnikowi w dniu 29 maja 2015 r.

W odpowiedzi pełnomocnik nadesłał do Sądu odpis KRS skarżącej Spółki oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Pomimo upływu zakreślonego przez Sąd 7-dniowego terminu, strona nie uiściła wymaganego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Przystąpienie do merytorycznej oceny zasadności skargi każdorazowo poprzedza ustalenie, czy skarga została wniesiona z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. oraz czy została prawidłowo opłacona.

Według art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jednym z takich pism jest skarga (art. 230 § 2 p.p.s.a.). W świetle natomiast art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Mając na względzie powyższe przepisy, Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 21 maja 2015 r. wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od złożonej skargi w wysokości 200 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi na adres podany w skardze w dniu 29 maja 2015 r. Od dnia następnego zaczął zatem biec termin, w którym strona mogła wywiązać się z nałożonego obowiązku i tym samym umożliwić nadanie skardze dalszego biegu. Jak wynika z dokonanych przez Sąd ustaleń, wyznaczony 7-dniowy termin do wpłacenia wymaganej kwoty upłynął bezskutecznie w dniu 5 czerwca 2015 r. Ani pełnomocnik strony skarżącej ani sama skarżąca Spółka nie uiściła wskazanego wpisu sądowego, w konsekwencji czego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.