Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2653133

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 maja 2019 r.
II SA/Go 248/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 kwietnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga J.Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2019 r. nr (...) w sprawie skierowania na badania lekarskie.

Następnie w dniu 16 kwietnia 2019 r. do tutejszego Sądu wpłynęło pismo procesowe skarżącego, zawierające oświadczenie o cofnięciu przedmiotowej skargi z uwagi na zamiar poddania się badaniom lekarskim.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zasadniczo merytoryczna ocena oświadczenia o cofnięciu skargi jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy skarga nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu oraz został uiszczony wpis sądowy od skargi. Jeżeli pomimo wezwania wpis od skargi nie zostanie uiszczony, bądź nie zostanie usunięty brak formalny skargi podlega ona odrzuceniu. Odrzucenie skargi z uwagi na brak wpisu jest również uzasadnione, gdy sąd zarządzi wezwanie do uiszczenia wpisu, a strona skarżąca złoży oświadczenie, że cofa skargę.

W przedmiotowej sprawie skarga nie została opłacona, przy czym skarżący cofnął skargę zanim sąd zarządził uzupełnienie braku skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego. W tych okolicznościach Sąd uznał, iż niecelowe, a wręcz wbrew zasadzie ekonomiki postępowania, byłoby wzywanie strony do uiszczenia wpisu sądowego, by następnie uwzględniając jej oświadczenie o cofnięciu skargi umorzyć postępowanie i dokonać zwrotu wpisu.

Uznając zatem cofnięcie skargi za skuteczne i dopuszczalne, Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.