II SA/Go 232/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - OpenLEX

II SA/Go 232/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749476

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2015 r. II SA/Go 232/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu dnia 25 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.F., S.F., D.F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2015 r. M.F., S.F. oraz D.F. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr (...) z dnia (...) lutego 2015 r., utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta nr (...) z dnia (...) listopada 2014 r. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji nr (...) z dnia (...) lipca 2013 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku produkcyjnego z przeznaczeniem na obróbkę metali wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr (...).

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II-go Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 kwietnia 2015 r., wezwano skarżących do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego skargi poprzez m.in. nadesłanie czterech egzemplarzy jej odpisu - pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie z adnotacją na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, wezwania do usunięcia braku formalnego skargi zostały skarżącym doręczone dnia 20 kwietnia 2015 r.

W wyznaczonym terminie skarżący nadesłali dwa egzemplarze odpisu skargi. Dnia 29 kwietnia 2015 r. M.F. złożyła w siedzibie Sądu kolejne dwa egzemplarze odpisu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie podkreślić należy, że zgodnie z dyspozycją art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skarga musi odpowiadać wymaganiom ogólnym przewidzianym dla wszystkich pism procesowych oraz zawierać dodatkowe elementy określone w tym przepisie.

Jednym z wymogów dotyczącym wszystkich pism procesowych, przewidzianym w art. 47 § 1 p.p.s.a., jest konieczność dołączenia do pisma jego odpisów - celem doręczenia ich pozostałym stronom postępowania. Artykuł 49 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż w przypadku, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Owo zastrzeżenie zostało spełnione w przypadku uregulowania zawartego w treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który z brakiem uzupełnienia w terminie braków formalnych skargi wiąże skutek jej odrzucenia.

Omawiana kwestia była przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r. (sygn. akt I OPS 13/13), wydanej w składzie 7 sędziów, orzekł, że niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd. Ponadto, zgodnie z zaprezentowanym w ww. uchwale stanowiskiem, nadesłanie przez stronę wymaganych odpisów skargi po wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a., ale przed odrzuceniem skargi oznacza, że skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Wskazana uchwała w swojej sentencji zawiera wykładnię art. 49 § 1 i art. 47 § 1 p.p.s.a., która znajduje zastosowanie także w rozpoznawanej sprawie. W świetle jej zapisów należy skonstatować, że częściowa realizacja w wyznaczonym terminie nałożonego na skarżących zarządzeniem z dnia 14 kwietnia 2015 r. obowiązku, a także dołączenie kolejnych, dwóch wymaganych odpisów skargi po jego upływie, nie mogły konwalidować nieusunięcia w terminie braku formalnego skargi w postaci niedołączenia jej czterech odpisów.

W konsekwencji stwierdzenia, że M.F., S.F. oraz D.F. -pomimo prawidłowego sformułowania wezwania, zakreślenia terminu jego wykonania, jak i pouczenia o konsekwencjach nieusunięcia braku formalnego skargi w terminie - nie zastosowali się do wezwania Sądu, na podstawie przepisów art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.