Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891523

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 listopada 2012 r.
II SA/Gl 975/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. G. i Z. L. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: podjąć postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/GL 975/11.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.