Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2908809

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 marca 2010 r.
II SA/Gl 962/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sędziowie: WSA Iwona Bogucka, NSA Łucja Franiczek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2010 r. sprawy ze skargi H. C. i A. C. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.