Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1648345

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 2 marca 2015 r.
II SA/Gl 956/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Broda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. C. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania określonych robót budowlanych w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego J. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2014 r. postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 18 grudnia 2014 r. oddalił skargę J. C. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania określonych robót budowlanych.

W dniu 2 lutego 2015 r. skarżący wniósł pismo z dnia 28 stycznia 2015 r., zaadresowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wyraził swoje niezadowolenie z zapadłego wyroku.

Na mocy zarządzenia z dnia 3 lutego 2015 r. wezwano skarżącego do sprecyzowania powyższego pisma, w szczególności czy stanowi ono osobiście sporządzoną skargę kasacyjną od wyroku WSA z dnia 18 grudnia 2014 r. Wyznaczono termin 7 dni pod rygorem potraktowania pisma jako skargi kasacyjnej.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący oświadczył, że nadesłane przez niego pismo z dnia 28 stycznia 2015 r. stanowi osobiście sporządzoną skargę kasacyjną i wniósł o jej przekazanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 173 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., skargę kasacyjną może wnieść strona po doręczeniu jej odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Tymczasem w niniejszej sprawie J. C. nie doręczono odpisu wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r. wraz z uzasadnieniem, gdyż skarżący nie złożył wniosku w tym zakresie.

Należy również dodać, że w myśl art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Wymóg ten nie znajduje zastosowania jedynie wtedy, gdy stroną postępowania jest adwokat, sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych (art. 175 § 2 p.p.s.a.). Stwierdzić zatem należało, że wniesienie skargi kasacyjnej przez samego skarżącego, który nie posiadał kwalifikacji wymienionych w art. 175 § 1 i 2 p.p.s.a. sprawia, że skarga taka obarczona jest nieusuwalnym brakiem formalnym i również z tego powodu podlegałaby odrzuceniu.

Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie art. 178 w zw. z art. 173 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.