Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802664

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 listopada 2017 r.
II SA/Gl 858/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sędziowie WSA: Grzegorz Dobrowolski, Andrzej Matan (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2017 r. sprawy ze skargi S. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.