II SA/Gl 833/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2728974

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 października 2019 r. II SA/Gl 833/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 21 października 2019 r. sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości A S.A. w upadłości likwidacyjnej w K. na postanowienie Wojewody Śląskiego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 maja 2019 r. radca prawny W. C. wniósł w imieniu strony skarżącej skargę na postanowienie wymienione w sentencji postanowienia, a następnie pismo z dnia 23 maja 2019 r., zawierające złożone w imieniu strony skarżącej oświadczenie o cofnięciu skargi.

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II pismem z dnia 17 lipca 2019 r. wezwano pod rygorem odrzucenia skargi do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braku formalnego skargi poprzez nadesłanie oryginału lub odpisu dokumentu potwierdzającego uprawnienie syndyka masy upadłości do reprezentowania strony skarżącej oraz do nadesłania pełnomocnictwa procesowego upoważniającego do działania w imieniu ustanowionego syndyka przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.

Wezwanie skutecznie doręczono podpisanemu pod skargą radcy prawnemu w dniu 23 lipca 2019 r., który pomimo wezwania nie usunął braków formalnych skargi, w tym nie przedłożył pełnomocnictwa do działania w imieniu strony skarżącej.

W związku z powyższym pismem z dnia 19 września 2019 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi, pod rygorem jej odrzucenia poprzez jej podpisanie oraz nadesłanie oryginału lub odpisu dokumentu potwierdzającego uprawnienie syndyka masy upadłości do reprezentowania strony skarżącej. Stronę skarżąca tym samym pismem wezwano również do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego pisma stanowiącego cofnięcie skargi poprzez jej podpisanie pod rygorem pozostawienia tego pisma bez rozpoznania.

Wezwanie skutecznie doręczono stronie skarżącej w dniu 24 września 2019 r.

W odpowiedzi na wezwanie strona skarżąca nadesłała podpisane własnoręcznie pismo stanowiące cofnięcie skargi. Z akt sprawy nie wynika natomiast, aby w terminie, który upływał z dniem 1 października 2019 r., usunięto braki formalne skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.),zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. Cofnięcie skargi może zostać uznane za niedopuszczalne przez sąd, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowało utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.,. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Nie może zostać skutecznie cofnięta skarga, która nie została skutecznie wniesiona. (zob. postanowienie z dnia 3 stycznia 2008, o sygn. akt. I OSK 1829/07). Sąd rozpatrując cofnięcie skargi musiałby dokonać oceny czy nie jest ona niedopuszczalna. Oznacza to, że musiałby zbadać czy decyzja administracyjna objęta skargą nie zawiera wad kwalifikowanych powodujących jej nieważność, a więc w tak określonym zakresie merytorycznie rozpoznać sprawę sądowoadministracyjną. W sytuacji gdy skarga zawiera braki formalne, należy uznać to za niedopuszczalne.

Strona skarżąca cofnęła skargę zawierającą braki formalne. Zgodnie bowiem z art. 57 § 1, który określa wymagania formalne skargi, skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Z kolei zgodnie z art. 46 § 1 pkt 5 każde pismo strony powinno zawierać podpis, natomiast stosownie do art. 28 w związku z art. 29 p.p.s.a. osoba działająca w imieniu spółki ma obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności postępowania. Skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu przez sąd (art. 58 § 1 p.p.s.a.). Skargę wniesioną przez stronę skarżącą należy uznać za wniesioną nieskutecznie ponieważ skargi, która zawiera braki formalne nie można rozpatrzyć merytorycznie.

Analizując opisany wyżej stan faktyczny Sąd postanowił odrzucić skargę i nie rozpatrywać cofnięcia skargi, które uznał za nieskuteczne.

Strona skarżąca pomimo skutecznie doręczonego wezwania nie usunęła braków formalnych skargi w terminie. Tym samym spełnione zostały przesłanki odrzucenia skargi z art. 58 § 1 p.p.s.a. Brak jest natomiast przesłanek do umorzenia postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1, ponieważ skarga nie została skutecznie cofnięta.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.