Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098307

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
II SA/Gl 520/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. G. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie legalności obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 6 maja 2016 r. Z. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., skargę na decyzję tego organu z dnia (...) r. nr (...) umarzającą postępowanie odwoławcze od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. z dnia (...) r. nr (...) umarzające postępowanie administracyjne w sprawie legalności obiektu budowlanego.

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 2 czerwca 2016 r. wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 3 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia uczestnikom postępowania. Dla dokonania powyższej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca przedmiotowe wezwanie została doręczona skarżącemu w dniu 15 czerwca 2016 r. Powyższe oznacza, że wyznaczony termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 22 czerwca 2016 r.

Skarga, jako pierwsze pismo strony w postępowaniu sądowym powinna spełniać określone wymagania, o których mowa między innymi w art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Przepis ten przewiduje, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi stanowi podstawę do odrzucenia skargi (i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Skarżący mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania wymaganych czynności, nie przedłożył odpisów skargi.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie należy wskazać, że Sąd nie wzywał Z. G. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, ponieważ skarżący w skardze zawarł wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację majątkową. W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie prawa pomocy skarżącemu został przesłany urzędowy formularz PPF, celem jego wypełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Starszy referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zarządzeniem z dnia 13 lipca 2016 r. pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy, ponieważ wniosek ten nie został złożony w przewidzianej przepisami formie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.