Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098299

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
II SA/Gl 465/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "A" w T. na uchwałę Rady Miasta i Gminy S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego postanawia:

1.

odrzucić skargę.

2.

zwrócić skarżącej stronie skarżącej kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r. H. C. jako przedstawiciel Stowarzyszenia "A" w T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, skargę na ww. uchwałę.

Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 16 maja 2016 r. wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej przez osobę podpisaną pod skargą.

W odpowiedzi na to wezwanie w terminie do tego zakreślonym strona skarżąca nadesłała zawiadomienie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń, zawiadomienie o zmianie przedstawiciela, aktualną listę członków stowarzyszenia.

Kolejnym zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2016 r. Przewodniczący Wydziału wezwał przedstawiciela skarżącego Stowarzyszenia do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi pod rygorem jej odrzucenia przez złożenie regulaminu Stowarzyszenia oraz dokumentu podpisanego przez wszystkich jego członków, określającego umocowanie osoby, która podpisała skargę do jego reprezentowania.

Wezwanie to zostało doręczone stronie w dniu 12 lipca 2016 r. jednak w wyznaczonym terminie strona nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu sądowym przez organy lub osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przepis art. 29 p.p.s.a. stanowi natomiast, że przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28 p.p.s.a. mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Przy tym zwykle będzie to dokument urzędowy (odpis z KRS) lub prywatny (statut, umowa spółki). W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjny utrwalił się ostatnio pogląd, że właściwym dokumentem, z którego wynikałoby upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez stowarzyszenie zwykłe jest dokument podpisany przez wszystkich członków stowarzyszenia. Stowarzyszeniu zwykłemu choć w świetle art. 25 § 1 i 4 p.p.s.a. przysługuje zdolność sądowa jako organizacji społecznej, to legitymację procesową, a zatem zdolność do czynności procesowych, w tym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego posiadają jedynie wszyscy członkowie tego stowarzyszenia, jako podmioty praw i obowiązków. Osoba wskazana w regulaminie stowarzyszenia zwykłego jako przedstawiciel nie jest jego organem i nie posiada uprawnień do jego reprezentowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przedstawiciel może reprezentować stowarzyszenie zwykłe jedynie wówczas, gdy pozostali członkowie stowarzyszenia upoważnią go do tego w należytej formie. Źródłem takiego upoważnienia nie można natomiast uznać regulaminu, jako dokumentu statuującego tylko powstanie stowarzyszenia zwykłego (por. wyrok NSA z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt II OSK 2525/12, wyrok NSA z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt II OSK 2966/12, postanowienie NSA z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt II OZ 952/14 - dostępne na internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wg art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuci skargę, której braki formalne nie zostały uzupełnienie w terminie. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi strona odebrała w dniu 12 lipca 2016 r. Skoro zatem w wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 19 lipca 2016 r. przedstawiciel skarżącego Stowarzyszenia mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania wymaganej czynności, nie uzupełnił braków formalnych skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. W kwestii zwrotu wpisu sądowego orzeczono zaś na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.