Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729800

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 czerwca 2015 r.
II SA/Gl 463/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. (S.) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o niezbędności wejścia na teren nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę do sądu wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi natomiast, że skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy, zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 10 marca 2015 r. Tym samym termin do wniesienia skargi upływał w dniu 9 kwietnia 2015 r. (czwartek - dzień roboczy).Tymczasem skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym w C. w dniu 10 kwietnia 2015 r., a zatem uznać należało, że wniesiono ją z uchybieniem terminu.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.