Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098294

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
II SA/Gl 449/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka (spr.).

Sędziowie: WSA Piotr Broda, NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w K. na uchwałę Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. nr XLVI/1087/14 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić skarżącej Spółdzielni kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 sierpnia 2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "A" w K. cofnęła skargę wniesioną na uchwałę będącą przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie.

Wskazać zatem należy, iż stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 zwanej dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd. Jednakże cofnięcie skargi jest niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zdaniem tut. Sądu w okolicznościach rozpoznawanej sprawy nie zachodzą wyłączenia, o których mowa w powołanym przepisie, stąd uznać należało, iż strona skarżąca dokonała skutecznego cofnięcia skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono o umorzeniu postępowania sądowego. O zwrocie na rzecz skarżącej uiszczonego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.